Current students

o    Miaoyu Dai (2017-)

o    Haoyu Wang (2017-)

o    Xiaopeng Zhu (2017-)

o    Yixiao Hu (2016-)

o    Xiakai Wang (2016-)

o    Hongshan Li (2015-)

o    Anning Liu (2015-)

o    Wang Kong (2014-)

o    Zhizhang Wu (2014-)

o    Wenli Yang (2013-)

         Former Students

o    M.S., Sibo You (2014-2017), first position after MS: China Construction Bank.

o    M.S., Zhicheng Liu (2014-2016), first position after MS: Huatai Securities Co. LTD.

o    Ph.D. Ye Li (2011-2016), first position after Ph.D.: Research Associate at 28th Institute of China electronics technology group Co., LTD. (NRIEE).

o    Ph.D. Yi Yang (2010-2016), first position after Ph.D.: Postdoc at Tsinghua University (Department of Electrical Engineering, State Key Laboratory of Power System).

o    M.S., Xiaoyu Xie (2013-2015), first position after MS: Pearl River Life-Insurance Co., Ltd., Guangzhou

o    Ph.D., Lihui Chai (2008-2013, co-supervise with Prof. Shi Jin), first position after Ph.D.: Postdoc at UCSB (University of California, Santa Barbara), USA

o    M.S., Zhenmin Qi (2010-2012), first position after MS: Public servant in Jinlin

o    M.S., Shuangchao Zheng (2009-2011), first position after MS: Harvest Fund, Beijing

o    Ph.D., Hao Wu (2004-2009, co-supervised with Prof. Shi Jin), first position after Ph.D.: Postdoc at Universite Paul Sabatier-Toulouse, France

o    M.S., Yuhan Wang (2005-2007), first position after MS: Magnetar Capital LLC

o    M.S., Peng Qi (2005-2007), first position after MS: Ph.D. in University of Wisconsin-Madison

o    M.S., Liang Cao (2004-2007), first position after MS: China Everbright Bank, Beijing

o    M.S., Qiang Liu (2003-2006), first position after MS: BIAPCM

o    M.S., Xu Yang (2003-2005, co-supervised with Prof. Shi Jin), first position after MS: Ph.D. in University of Wisconsin-Madison