East Asian Core Doctoral Forum on Mathematics 2018

 

 

January 12-16, 2018

 

Tsinghua University,   Beijing,   China

 

Organizers:

 

Department of Mathematical Sciences & Yau Mathematical Sciences Center, Tsinghua

University

 

Organizing Committee:

 

Jungkai Chen (NTU)

Zhijie Chen (Tsinghua U.)

Zhuo Chen (Tsinghua U.)

Tsuyoshi Kato (Kyoto U.)

Yasuyuki Kawahigashi (Tokyo U.)

Motoko Kotani (Tohoku U.)

Jae-Hoon Kwon (SNU)

Ching-Jui Lai (NCKU)

Si Li (Chair, Tsinghua U.)

Runliang Lin (Tsinghua U.)

Jongil Park (SNU)

Baosen Wu (Tsinghua U.)

Quanshui Wu (Fudan U.)

Takao Yamazaki (Tohoku U.)

Weihong Yang (Fudan U.)

Wenming Zou (Tsinghua U.)

 

Venue:

 

Department of Mathematical Sciences, Sciences Building

 

Contact:

 

Zhijie Chen, zjchen2016@tsinghua.edu.cn

Yifan Li, yf-li14@mails.tsinghua.edu.cn

Tailong Zhou, zhou-tl14@mails.tsinghua.edu.cn

 

 

 

Program Book/Schedule: 

 

EACDFM2018.pdf

Schedule.pdf

 

 

 

Past Events:

 

Kyoto 2014 (https://www.math.kyoto-u.ac.jp/workshop/east-asian/)

Taoyuan 2015 (http://www.math.ncu.edu.tw/~east-asian/)

Fudan 2016 (http://math.fudan.edu.cn/fudan/index.html)

Seoul 2017 (http://forum.math.snu.ac.kr/EACDFM2017)